Atmos Atmosamail reparatiekit email en porselein

1 van2
Kenmerken
Toepassing
Email 

Merk
Atmos 

11,69
Levering binnen 5 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

4,95

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

Deze Atmosamail reparatiekit van Atmos is geschikt om beschadigingen aan email en porselein te herstellen. Met het bijgeleverde staafje en penseeltje worden het email en porselein in een handomdraai weer als nieuw.De reparatiekit bevat:

  • 1 tube hars
  • 1 verharder
  • 1 staafje
  • 1 penseel

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Email 
Eisen verwerking
Gebruiksklaar 
Verwerkingsmethode
Kwast 
Algemene kenmerken
Merk
Atmos 
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10,7 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,02 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
20,3 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
1,7 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,02 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
36645
Leverancierscode
796014
EAN- / barcode
3259040011331
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H302: Schadelijk bij inslikken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis