Bayer Dinamin Super concentraat tegen groene aanslag 1l

Kenmerken
Type
Vloeistof 

Biologisch
Nee

Inhoud
1000 ml

Merk
Bayer 

23,99
23,99/l

Productinformatie


Omschrijving

Dimanin Super is een geconcentreerd middel tegen groene aanslag op diverse oppervlakken zoals voetpaden, tegels, muren en houtwerken. Het krachtige product tegen groene aanslag werkt langdurig en is zowel binnen als buiten te gebruiken. Het is veilig voor de randbeplanting en laat geen vlekken na.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Technische kenmerken
Biologisch
-
Inhoud
1000 ml
Erkenningsnummer
13406B 
Algemene kenmerken
Merk
Bayer 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
11,2 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,1 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
22,8 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,3 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
255525
Leverancierscode
81715882
EAN- / barcode
4000680080909
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-13406/B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis