Bayer Moscide tegen mos 10x40 g

Kenmerken
Type
Poeder 

Biologisch
Nee

Behandeling
Nog te behandelen 

Merk
Bayer 

25,29
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Moscide van Bayer vernietigt mossen in gazons. Het product vormt geen risico op vlekvorming op terrassen of andere oppervlakken. Moscide verzuurt de bodem niet en voorkomt de jaarlijkse mosuitbreiding.

  • Aanbevolen toepassingsperiode: april - augustus
  • Waterbestendig vanaf 6 uur na het aanbrengen

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Poeder 
Technische kenmerken
Biologisch
-
Behandeling
Nog te behandelen 
Dosis
40g / 2l / 20m² 
Erkenningsnummer
10074G/B 
Algemene kenmerken
Merk
Bayer 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,4 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
12,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
24 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
761281
Leverancierscode
84978108
EAN- / barcode
4000680290964
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-10074G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332: Schadelijk bij inademing. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis