Bayer Total Net Natural Spray anti-onkruid & anti-mos terrassen en paden 4l + 1l gratis

Kenmerken
Type
Spray 

Biologisch
Ja

Behandeling
Gebruiksklaar 

Inhoud
5000 ml

Merk
Bayer 

Productinformatie


Omschrijving

Total Net Natural Spray is een onkruidbestrijder voor het verwijderen van onkruid en mos op paden en terrassen. Het product is gebruiksklaar en heeft een erg snelle werking. De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar na 3 uur. De verpakking van 5l is geschikt voor het behandelen van een oppervlakte van 50m².

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Spray 
Technische kenmerken
Biologisch
Behandeling
Gebruiksklaar 
Inhoud
5000 ml
Erkenningsnummer
10860G/B  
Algemene kenmerken
Merk
Bayer 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
19 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
5,4 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
24 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
15 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
904417
Leverancierscode
86600475
EAN- / barcode
3664715017691
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-10860G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P308+P311: Na (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis