Bsi langwerkend chloor tabletten 5kg

Kenmerken
Merk
Bsi 

Breedte
28 cm

Hoogte
13 cm

Gewicht
5 kg

56,19
11,24/kg
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. 

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Het langwerkend chloor van Bsi wordt gebruikt voor het continu chloreren van het zwembadwater. De tabletten van 200g hebben een langdurige werking en lossen geleidelijk op. Ze hebben geen invloed op de pH-waarde van het water en zijn kalkvrij.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Bsi 
Fysieke kenmerken
Breedte
28 cm
Hoogte
13 cm
Gewicht
5 kg
Lengte
18 cm
Verpakking
Lengte verpakking Lengte verpakking
28 cm
Breedte verpakking Breedte verpakking
18 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking
13 cm
Gewicht verpakking
5,2 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
235100
Leverancierscode
6203
EAN- / barcode
5425001716203
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-4012/B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis