Compo Herbistop Super mosbestrijder 1l

Kenmerken
Type
Vloeistof 

Biologisch
Nee

Behandeling
Nog te behandelen 

Inhoud
1000 ml

Merk
Compo 

21,39

Productinformatie


Omschrijving

De geconcentreerde formule van de Herbistop Super Mosbestrijder van Compo is ontwikkeld voor de bestrijding van mossen op verharde permanent onbeteelde terreinen zoals opritten, paden en terrassen uit asfalt, beton, kasseien of grind. De glyfosaatvrije mosbestrijder met snelle werking heeft al zichtbare resultaten na 3 uur!

Gebruik voor de dosering steeds de doseerdop op de verpakking zelf. 

  • Rugsproeier: 500ml product in de sproeier gieten en aanlengen met water tot 4l sproeierinhoud (goed voor 40m²). 
  • Kleine handsproeier: 1 volle doseerdop (50ml) in de sproeier gieten en aanlengen met water tot 400ml sproeierinhoud (goed voor 4m²). 

Het mosbestrijdend mengsel grondig omroeren of schudden.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Vloeistof 
Gewicht
1 kg
Technische kenmerken
Biologisch
-
Behandeling
Nog te behandelen 
Inhoud
1000 ml
Dosis
12,5 ml/m²
Erkenningsnummer
10659G/B 
Algemene kenmerken
Merk
Compo 
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
9 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,08 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
23 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
9 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
881841
Leverancierscode
2196802017
EAN- / barcode
5411196061518
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis