Edialux Zerox P.A. spray tegen vliegende insecten 400ml

Kenmerken
Toepassing
Insecten 

Behandeling
Gebruiksklaar 

Biologisch
Ja

Merk
Edialux 

Productinformatie


Omschrijving

Deze ecologische spray tegen vliegen en muggen in woningen heeft een snelle dodelijke inwerking op de insecten. De spuitbus is op basis van pyrethrum, wat afkomstig is van een Chrysantensoort.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Insecten 
Behandeling
Gebruiksklaar 
Biologisch
Volume
0,4 l
Erkenningsnummer
3579B - GDLUX 1/15/L-000 
Dosis Varia
2sec/10m³ 
Algemene kenmerken
Merk
Edialux 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
5,8 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,354 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
25,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
5,8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
289871
Leverancierscode
ZPA04
EAN- / barcode
5412037014946
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
BIO-3579B
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis