Forever terpentijn 1l

Kenmerken
Volume
1 l

Merk
Forever 

11,99
11,99/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Terpentijn wordt gebruikt als solvent voor verven en boenwassen. Het werkt ook als afbijtmiddel en voor het reinigen van vetvlekken en koolteervlekken. Ook hout en geboend parket kunnen gereinigd worden met terpentijn.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
1 l
Algemene kenmerken
Merk
Forever 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
8 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,892 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
8 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
23,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
15204
Leverancierscode
060500510
EAN- / barcode
5400191600402
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H332: Schadelijk bij inademing. H302: Schadelijk bij inslikken. H312: Schadelijk bij contact met de huid. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. R10: Ontvlambaar. R21: Schadelijk bij aanraking met de huid. R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R20: Schadelijk bij inademing. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R22: Schadelijk bij opname door de mond. R36: Irriterend voor de ogen. R38: Irriterend voor de huid.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis