Forever wasbenzine 1l

Kenmerken
Inhoud
1 l

Merk
Forever 

5,99
5,99/l
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Wasbenzine is een ontvlekker voor kleren en metalen, een verdunner voor spuitverven en een reinigingsmiddel voor spuitmateriaal.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
1 l
Algemene kenmerken
Merk
Forever 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
8 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,706 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
8 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
23,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
15197
Leverancierscode
060200410
EAN- / barcode
5400191600808
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
R10: Ontvlambaar. R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R20: Schadelijk bij inademing. R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis