Fortus Cito Global Herbicide onkruid & mos 800ml

Kenmerken
Type
Spray 

Biologisch
Nee

Behandeling
Gebruiksklaar 

Inhoud
800 ml

Merk
Fortus 

12,59
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen. Betalen doe je pas aan de kassa.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Fortus Cito Global Herbicide is een totale mos- en onkruidverdelger op basis van natuurlijk voorkomende werkzame stoffen. De spray is klaar voor gebruik en is ideaal voor zowel verharde als niet verharde terreinen. De verpakking van 800ml is geschikt voor het behandelen van een oppervlakte tot 8m².

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Spray 
Technische kenmerken
Biologisch
-
Behandeling
Gebruiksklaar 
Inhoud
800 ml
Erkenningsnummer
10199g/b 
Algemene kenmerken
Merk
Fortus 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
11 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,8 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
29 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
5,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
884635
Leverancierscode
1058782
EAN- / barcode
8712238987399
Gewasbescherming
Erkenningsnummer
PES-10199G/B
Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P308+P311: Na (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis