Griffon S-39 soldeervloeistof RVS 80ml

Kenmerken
Aantal

Merk
Griffon 

Breedte
49 mm

Lengte
20,1 mm

Productinformatie


Omschrijving

Gebruik deze soldeervloeistof voor RVS voor het zachtsolderen van roestvrij staal en andere moeilijk te solderen metalen. De soldeervloeistof is ideaal voor vrijwel alle toepassingsgebieden en ook te gebruiken in combinatie met alle soorten massief tinsoldeer. Geschikt voor: • RVS • Sterk vervuild of geoxideerd zink • Nikkel • Chroom Niet geschikt voor drinkwaterleidingen. Hiervoor is het gebruik van een KIWA-gekeurd vloeimiddel in combinatie met een loodvrij toevoegmetaal verplicht.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Aantal
Breedte
49 mm
Lengte
20,1 mm
Algemene kenmerken
Merk
Griffon 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
13,6 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,1 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
24,9 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
9 cm
Technische kenmerken
Ondergrond
Metaal 
Inhoud
0,08 l
Referenties en codes
Hubo-referentie
20312
Leverancierscode
1230715
EAN- / barcode
8710439054148
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis