Hubo portlandcement 25kg grijs

Merk: Hubo Hubo-referentie: 18415
Promo
Dubbele Bonuspunten!
Kenmerken
  • Kleur Grijs
  • Inhoud 25 kg
  • Toepassing Metselmortel / beton
  • Samenstelling Portland composietcement
  • Verwerkingstijd 240 min
Alle kenmerken
7,49
0,30/kg

Levering

95,-

Levering binnen 5 werkdagen

Dit product wordt geleverd per 56

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Het Portland composietcement van Hubo wordt gebruikt voor de aanmaak van betonmortel alsook metsel- en voegspecie. Het is een grijs cement met een sterkteklasse 32,5. Verder wordt dit cement gekenmerkt door een lange verwerkingstijd en een rustige sterkteopbouw.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Grijs
Gewicht
25 kg
Type cement
Portland cement
Technische kenmerken
Inhoud
25 kg
Toepassing
Metselmortel / beton
Samenstelling
Portland composietcement
Verwerkingstijd
240 min
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Droogtijd
28 h
Houdbaarheid
12
Substantie
Poeder
Gebruiksklaar
Nee
Algemene kenmerken
Merk
Hubo
Snelhardend
Nee
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
32 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
25 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
45 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
18415
EAN- / barcode
8711434261098
Leverancierscode
700027
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Volledige prestatieverklaring
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.