Knauf Flex-voegmortel 15kg cementgrijs

Kenmerken
Kleur
Grijs 

Gebruik
Binnen , Buiten 

Inhoud
15 kg

Toepassing
Tegels 

Waterbestendig
Ja

Merk
Knauf 

20,89
1,39/kg
Levering binnen 5 werkdagen
Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

De getoonde levertijd is indicatief en begint te tellen vanaf de eerste werkdag nadat je jouw bestelling hebt geplaatst. We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig te leveren of om zo snel mogelijk een leverafspraak met jou in te plannen. Naar alle leveringsinformatie.

69,-

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Productinformatie


Omschrijving

Deze flex-voegmortel van Knauf met hoge prestaties, waterafstotend en met parelend effect voor voegen tot 10mm breedte is geschikt voor het afvoegen van vloeren en wandbekledingen in alle soorten keramiek, zowel binnen als buiten.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Kleur
Grijs 
Gebruik
Binnen , Buiten 
Technische kenmerken
Inhoud
15 kg
Toepassing
Tegels 
Waterbestendig
Droogtijd
24 h
Verbruik
1,5 kg/m²
Algemene kenmerken
Merk
Knauf 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
38,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
15 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
52 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
10,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
909545
Leverancierscode
285180
EAN- / barcode
5413503593712
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P405: Achter slot bewaren. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Alleen met levering aan huis

Dit product is alleen beschikbaar via thuislevering

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis