Levis primer façade 10l wit

Kenmerken
Inhoud
10 l

Binnen/buitengebruik
Buiten 

Droogtijd
3 h

Overschilderbaar na
24 h

Verfbasis
Solventgedragen 

Rendement per liter
7 m²

196,-
19,60/l

Productinformatie


Omschrijving

Deze dekkende solventgedragen grondverf voor buitenmuren verbetert de hechting van de eindlagen. Ze isoleert onvolmaaktheden in de ondergrond. Het gebruik van de primer voorkomt glansverschillen in de eindlagen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
10 l
Binnen/buitengebruik
Buiten 
Droogtijd
3 h
Overschilderbaar na
24 h
Verfbasis
Solventgedragen 
Rendement per liter
7 m²
Verwerkingsmethode
Roller , Borstel 
Afwerking
Mat 
Geurarm
-
Reiniging verfgereedschap
White spirit 
Verdunning
Gebruiksklaar 
Algemene kenmerken
Merk
Levis 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
33 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
14,726 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
33 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
27 cm
Fysieke kenmerken
Kleur (detail)
Wit 
Referenties en codes
Hubo-referentie
9946
Leverancierscode
5008506
EAN- / barcode
5412271147394
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH208: Bevat 1.2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P235: Koel bewaren. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis