Linitop vernis spray hoogglans 0,4l kleurloos

Merk: Linitop Hubo-referentie: 105760
Kenmerken
  • Type hout Alle houtsoorten
  • Kleur (detail) Kleurloos
  • Verdunning Gebruiksklaar
  • Weerbestendig
  • UV bestendig
Alle kenmerken
18,99
47,48/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type hout
Alle houtsoorten
Kleur (detail)
Kleurloos
Krasbestendig
Type houtafwerking/–behandeling/–deklaag
Vernis
Verfbasis
Solventgedragen
Technische kenmerken
Verdunning
Gebruiksklaar
Weerbestendig
UV bestendig
Verbruik
18 m²/l
Toepassing
Meubels
Afwerking
Hoogglans
Geurarm
Reiniging verfgereedschap
White spirit
Overschilderbaar na
24 h
Algemene kenmerken
Merk
Linitop
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
20 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,38 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
21 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
7 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
105760
EAN- / barcode
3297971133128
Leverancierscode
3297971133128
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting EUH018: Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.