Maxxus reparatiedoos met bandlichters

Kenmerken
Toepassing
Binnenband 

Merk
Maxxus 

Type
Reparatiekit 

Aantal

4,19

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Productinformatie


Omschrijving

Deze reparatiedoos van Maxxus bevat 10cc solutie, 2 plastieken bandenlichters en 6 ronde pleisters.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Binnenband 
Inhoud reparatiekit
Bandenplakkers , Plastieken bandenlichter , Bandenlijm 
Algemene kenmerken
Merk
Maxxus 
Fysieke Kenmerken
Type
Reparatiekit 
Aantal
Lengte
10,5 cm
Breedte
3,5 cm
Hoogte
3 cm
Gewicht
0,05 kg
Kleur
Zwart 
Materiaal
Kunststof 
Verpakking
Lengte verpakking Lengte verpakking
12 cm
Breedte verpakking Breedte verpakking
3,7 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking
3 cm
Gewicht verpakking
0,05 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
53801
Leverancierscode
6411904
EAN- / barcode
5410727119049
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. R11: Licht ontvlambaar. R38: Irriterend voor de huid. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P304+P341: Na inademing: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Ecocheques

In de winkel kan je dit artikel met ecocheques betalen.

Meer informatie kan je hier vinden

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis