Polyfilla houtreparatie 2x250 g naturel

Merk: Polyfilla Hubo-referentie: 720083
Kenmerken
  • Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
  • Toepassing Vullen
  • Inhoud 0,5 kg
  • Merk Polyfilla
Alle kenmerken
51,49
102,98/kg

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Voor de duurzame en ultra-solide reparatie van scheuren, gebroken hoeken en andere schade aan meubilair, kozijnen, deuren.

Kenmerken

Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Toepassing
Vullen
Inhoud
0,5 kg
Algemene kenmerken
Merk
Polyfilla
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
12,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,67 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
12,4 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11,3 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,5 kg
Kleur (detail)
Naturel
Verpakking
Doos
Referenties en codes
Hubo-referentie
720083
EAN- / barcode
5410083175109
Leverancierscode
5083108
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH205: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.