PU-schuim 750ml

1 van2
Kenmerken
Toepassing
Vullen 

Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 

Inhoud
750 ml

Kleur
Geel 

4,49
5,99/Liter

Productinformatie


Omschrijving

PU-schuim is het ideale hulpmiddel bij het monteren en afdichten van deuren en vensters. Het schuim is ook geschikt voor het opvullen van voegen, doorboringen en holle ruimten en het kleven en isoleren van panelen, golfplaten en dakpannen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Vullen 
Binnen/buitengebruik
Binnen , Buiten 
Inhoud
750 ml
Fysieke kenmerken
Kleur
Geel 
Gewicht
0,727 kg
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,908 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
6,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
30 cm
Algemene kenmerken
Indicatie FSC keurmerk
Nee 
Indicatie PEFC keurmerk
Nee 
Referenties en codes
Hubo-referentie
198577
Leverancierscode
118297
EAN- / barcode
3498781008105
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. H373: Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis