Pyrofeu Schoorsteen veegblok brandhout

Kenmerken
Inhoud
1,1 kg

Verdunning
Gebruiksklaar 

Breedte
29,5 cm

Lengte
80 mm

Merk
Pyrofeu 

10,45
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze schoorsteenveger brandhout van Forever verwijdert de neerslag van ongeveer 10m³ verbrand hout. Mechanisch schoorsteenvegen is verplicht maar chemisch schoorsteenvegen is onontbeerlijk voor de veilgheid.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
1,1 kg
Verdunning
Gebruiksklaar 
Fysieke kenmerken
Breedte
29,5 cm
Lengte
80 mm
Algemene kenmerken
Merk
Pyrofeu 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
29,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,18 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
8 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
17 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
228872
Leverancierscode
060300650
EAN- / barcode
3323430047771
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen)
R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R22: Schadelijk bij opname door de mond. R36: Irriterend voor de ogen. H302: Schadelijk bij inslikken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis