Pyrofeu tergenteer 800g

Kenmerken
Inhoud
0,8 kg

Verdunning
Gebruiksklaar 

Breedte
10,5 cm

Lengte
10,5 cm

Merk
Pyrofeu 

9,99
12,49/kg
Gratis afhalen
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Omschrijving

Deze tergenteer van Forever lost teer op en maakt het reinigen van haarden en open haarden gemakkelijk.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,8 kg
Verdunning
Gebruiksklaar 
Fysieke kenmerken
Breedte
10,5 cm
Lengte
10,5 cm
Algemene kenmerken
Merk
Pyrofeu 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
10,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,88 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
10,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
22 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
228878
Leverancierscode
060300656
EAN- / barcode
3323430046507
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H302: Schadelijk bij inslikken. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis