Rubson groene aanslag reiniger 5l + 20%

Kenmerken
Inhoud
6 l

Inwerktijd
48 h

Aantal behandelingen

Merk
Rubson 

Productinformatie


Omschrijving

De solventvrije Groene Aanslagreiniger van Rubson verwijdert groene aanslag op opritten, terrassen, muren en daken.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
6 l
Inwerktijd
48 h
Aantal behandelingen
Algemene kenmerken
Merk
Rubson 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
19,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
6,334 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
16 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
26,3 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
6 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
17106
Leverancierscode
1001940
EAN- / barcode
3178040320420
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis