Rubson Roofing kleefstof 5kg

1 van2
Kenmerken
Inhoud
5 kg

Verbruik
0,87 l/m²

Merk
Rubson 

Productinformatie


Omschrijving

Roofing kleefstof voor het brandvrij kleven van roofing rollen op platte of licht hellende daken of als hechtlaag voor o.a. leislag en zand. Deze lijm is een halfvloeibare koudlijm die verstevigd is met vezels.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
5 kg
Verbruik
0,87 l/m²
Verbruik
1,15 m²/l
Algemene kenmerken
Merk
Rubson 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
20,4 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
5,154 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
20,4 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
25,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
10714
Leverancierscode
1001147
EAN- / barcode
3175790006307
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis