Soudal lijmreiniger 90A 100ml

Kenmerken
Type schoonmaakproduct
Reiniger , Verwijderaar , Ontvetter , Verdunner 

Toepassing
Lijm|Colle 

Inhoud
0,1 l

Merk
Soudal 

4,89
48,90/l

Productinformatie


Omschrijving

De lijmreiniger 90A van Soudal is een oplosmiddelhoudend product voor het reinigen van lijmvlekken, het ontvetten van oppervlakken en het verdunnen van oplosmiddelhoudende lijmen.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type schoonmaakproduct
Reiniger , Verwijderaar , Ontvetter , Verdunner 
Gewicht
0,09 kg
Technische kenmerken
Toepassing
Lijm|Colle 
Inhoud
0,1 l
Algemene kenmerken
Merk
Soudal 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
4,4 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,15 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
10 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
4,4 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
12519
Leverancierscode
107434
EAN- / barcode
5411183027572
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis