anti-condensatie spray 200ml

Kenmerken
Type
Reiniging 

Gebruiksklaar
Ja

Inhoud
0,2 l

Breedte
50 mm

Hoogte
50 mm

Lengte
19 cm

Productinformatie


Omschrijving

Deze anti-condensatiespray voorkomt beslagen autoruiten en is gedurende een lange tijd werkzaam. De anti-condensatiespray is buitengewoon praktisch in gebruik dankzij de handige verstuiver.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Reiniging 
Breedte
50 mm
Hoogte
50 mm
Lengte
19 cm
Gewicht
0,15 kg
Aantal
Technische kenmerken
Gebruiksklaar
Inhoud
0,2 l
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
16 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,21 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
20 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
11 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
87530
Leverancierscode
1830576
EAN- / barcode
8710402808723
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. R11: Licht ontvlambaar. R36: Irriterend voor de ogen. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P370+P378: In geval van brand: blussen met ander blusmiddel dan water. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis