WD-40 Bike Degreaser ontvetter ketting & tandwielen 500ml

1 van3
Kenmerken
Type
Reiniging 

Inhoud
0,5 l

Breedte
65 mm

Hoogte
23,5 cm

Lengte
65 mm

Merk
WD-40 

13,99

Productinformatie


Omschrijving

De Bike Degreaser ontvetter van WD-40 is geschikt voor de ketting en tandwielen van je fiets en zorgt voor een maximale verwijdering van vuil, smeer en olie. Het product ontvet, werkt snel en vertraagt natuurlijke slijtage.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Reiniging 
Breedte
65 mm
Hoogte
23,5 cm
Lengte
65 mm
Gewicht
0,45 kg
Technische kenmerken
Inhoud
0,5 l
Algemene kenmerken
Merk
WD-40 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
6,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,45 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
23,5 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
6,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
892064
Leverancierscode
1067616
EAN- / barcode
5032227005341
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis