Aquaplan kelder-epoxy 4l wit

Merk: Aquaplan Hubo-referentie: 10565
Aquaplan kelder-epoxy 4l wit 1
Aquaplan kelder-epoxy 4l wit 1

1 van 2

Kenmerken
  • Toepassing Afdichten
  • Merk Aquaplan
Alle kenmerken
119,-
29,75/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Kelder waterdicht maken. 2-componenten epoxycoating om keldermuren of andere ondergrondse constructies uit bakstenen of met cementbezetting waterdicht te maken.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Afdichten
Verwerkingstijd
30 min
Overschilderbaar na
8 h
Algemene kenmerken
Merk
Aquaplan
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
16,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
5,4 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
30 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
16,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
10565
EAN- / barcode
5413466608409
Leverancierscode
2608401
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. EUH205: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H341: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.