Aquaplan Reparatie mastic 310ml

Merk: Aquaplan Hubo-referentie: 10581
Kenmerken
  • Inhoud 0,31 l
  • Overschilderbaar
  • Merk Aquaplan
Alle kenmerken
15,29
49,32/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Soepele waterdichte reparatiepasta om barsten, scheuren en blazen te herstellen in daken en goten of om dakdetails waterdicht te maken.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,31 l
Overschilderbaar
Verbruik
1 m²/l
Algemene kenmerken
Merk
Aquaplan
Beoogd gebruik
Buiten
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,44 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
23 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
10581
EAN- / barcode
5413466504107
Leverancierscode
2792030
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.