Bison constructielijm 250g bruin

Merk: Bison Hubo-referentie: 165024
Kenmerken
  • Toepassing Lijmen
  • Merk Bison
Alle kenmerken
12,49
49,96/l

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De constructielijm van Bison is een hoogwaardige, watervaste en vullende polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten. De lijm is ideaal voor het lijmen van vrijwel alle houtsoorten onderling en op formica, metaal, steen, beton en diverse kunststoffen. De constructielijm is speciaal ontwikkeld voor het lijmen en repareren van (hout)constructies en verbindingen waaraan hoge eisen worden gesteld.

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Lijmen
Materiaal van Doeloppervlak
Hout - massief
Inhoud
0,25 kg
Algemene kenmerken
Merk
Bison
Gewicht
0,25 kg
Fysieke kenmerken
Type lijm
Houtlijm
Kleur
Bruin
Gebruik
Binnen, Buiten
Verpakking
Kunststof
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
15,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,3 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
37,2 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
12,8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
165024
EAN- / barcode
8710439039800
Leverancierscode
1388605
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). UNDEFINED. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . H332: Schadelijk bij inademing. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P342+P311: Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.