Brandblusser voor voertuigen 6kg

Hubo-referentie: 237708
Kenmerken
  • Type brandblusser Poeder
  • Gebruiksadvies Auto
  • Inhoud 6 kg
Alle kenmerken
129,-

Levering

6,99

Levering binnen 3 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze auto brandblusser heeft een inhoud van 6kg ABC poeder en is conform Belgische normen. Een auto brandblusser is in België verplicht, net als het feit dat die brandblusser in een beugel moet vastzitten. Zo vermijd je dat die bij een ongeval door de wagen wordt geslingerd. Voor auto's tussen de 3500 en 7500kg is een brandblusser van 2kg het wettelijke minimum.
De brandblusser is geschikt voor het blussen van brand in de brandklassen A, B en C. Je kunt de brandblusser dus gebruiken bij het blussen van brand van vaste stoffen zoals hout, papier, meubels, gordijnen en niet smeltende kunststoffen; vloeibare stoffen zoals benzine, dieselolie, aceton, was, smeervetten en bij verhitting smeltende stoffen zoals kaarsvet en kunststoffen; en brand van gassen zoals propaan, LPG, aardgas, acetyleen, methaan en waterstof.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type brandblusser
Poeder
Gebruiksadvies
Auto
Met manometer
Kleur
Rood
Gewicht
10,95 kg
Technische kenmerken
Inhoud
6 kg
BENOR keurmerk
Toepassing
Auto
Diameter
18 cm
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
17 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
10,95 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
54 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
17 cm
Algemene kenmerken
Garantieperiode
2 jaar
Referenties en codes
Hubo-referentie
237708
EAN- / barcode
8711293086030
Leverancierscode
0140806
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.