Carpoint Startvloeistof 300ml

Merk: Carpoint Hubo-referentie: 128068
Kenmerken
  • Type Onderhoud
  • Inhoud 0,3 l
  • Gebruiksklaar
  • Breedte 50 mm
  • Hoogte 23 cm
Alle kenmerken
11,99
39,97/l

Levering

6,99

Levering binnen 3 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Deze startvloeistof zorgt voor ogenblikkelijk starten onder alle omstandigheden.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Onderhoud
Breedte
50 mm
Hoogte
23 cm
Lengte
50 mm
Gewicht
0,26 kg
Technische kenmerken
Inhoud
0,3 l
Gebruiksklaar
Algemene kenmerken
Merk
Carpoint
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,266 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
23 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
128068
EAN- / barcode
5010218004450
Leverancierscode
1831815
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH019: Kan ontplofbare peroxiden vormen. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P273: Voorkom lozing in het milieu.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.