Dash 3-in-1 pods kleur 17ct

Merk: Dash Hubo-referentie: 935060
Kenmerken
  • Inhoud 0,495 kg
  • Toepassing Kleding
  • Verdunning Gebruiksklaar
  • Breedte 12,1 cm
  • Hoogte 94 mm
Alle kenmerken

Productinformatie

Omschrijving

De Dash 3-in-1 pods voor gekleurde kleding zijn de nieuwste innovatie van Dash. Elk vak helpt vlekken verwijderen en voorkomen. Je gebruikt ook elke keer de correcte dosis, dankzij de handige vorm van de pods.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,495 kg
Verdunning
Gebruiksklaar
Aantal behandelingen
1
Substantie
Solide
Fysieke kenmerken
Toepassing
Kleding
Breedte
12,1 cm
Hoogte
94 mm
Lengte
18,4 cm
Gewicht
0,538 kg
Type schoonmaakproduct
Tabletten
Algemene kenmerken
Merk
Dash
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
12,1 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,538 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
18,4 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
9,4 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
935060
EAN- / barcode
8001841618777
Leverancierscode
1064875
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. P305: Bij contact met de ogen:
Volledig veiligheidsinformatieblad