Dreft wasmiddel regular 16 tabs

Merk: Dreft Hubo-referentie: 890500
Kenmerken
  • Merk Dreft
Alle kenmerken
13,99
0,87/Wasbeurt

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Niets is veiliger voor je kleren dan deze 3-in-1 tabs van Dreft. Het wasmiddel helpt de kleuren en vezels te beschermen, zodat je je langer goed voelt in de lievelingskleren.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Dreft
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
19,9 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
1,62 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
30 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13,1 cm
Fysieke kenmerken
Breedte
12,1 cm
Gewicht
0,48 kg
Lengte
18,4 cm
Toepassing
Kleding
Technische kenmerken
Inhoud
0,48 kg
Verdunning
Gebruiksklaar
Substantie
Vloeistof
Referenties en codes
Hubo-referentie
890500
EAN- / barcode
8719558805174
Leverancierscode
1069248
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Waarschuwing
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.