Power Professional ontstopper 1l

Kenmerken
Toepassing
Leidingen 

Inhoud
1 l

Verdunning
Gebruiksklaar 

Productinformatie


Omschrijving

Eres Power Ontstopper is een vloeibare industriële ontstopper op basis van zwavelzuur voor onder andere leidingen, toiletten en afvoerputten. De ontstopper heeft een uitzonderlijk kracht en is zelfwerkend. Hij lost alle verstoppingen op en is onschadelijk voor PVC-leidingen en septische putten bij normaal gebruik zoals voorgeschreven. Het product is ook efficiënt tegen kalk- en roestaanslag.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Technische kenmerken
Toepassing
Leidingen 
Inhoud
1 l
Verdunning
Gebruiksklaar 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
8,8 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
1,904 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
25 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
8,8 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
249825
Leverancierscode
60071654
EAN- / barcode
5410458716548
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P405: Achter slot bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis