Fabel meubelvernieuwer voor antiek 250ml

Merk: Fabel Hubo-referentie: 103078
Kenmerken
  • Inhoud 0,25 l
  • Droogtijd 120 min
  • Merk Fabel
Alle kenmerken
10,79
43,16/l

Levering

6,99

Levering binnen 1 week

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

De Fabel meubelvernieuwer voor antiek reinigt, ontvet en onderhoudt meubels met een was- of vernislaag. Het product is ideaal voor het vernieuwen van meubels en tafelpoten die beschadigd zijn door water of slijtage.

  • Reinigt, ontvet en onderhoudt
  • Verwijdert oppervlakkige krassen
  • Geeft een mooi antiek patineereffect aan het hout

Gebruiksaanwijzing:

  • Flacon schudden voor gebruik
  • Katoenprop doordrenken met antiekvernieuwer, aanbrengen op de ontkleurde delen en minstens 2 uur laten drogen
  • Het proces indien nodig herhalen
  • Afwerken met een was- of vernislaag

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
0,25 l
Droogtijd
120 min
Toepassing
vernieuwen
Binnen/buitengebruik
Binnen
Materiaal van doeloppervlak
Hout - massief
Overschilderbaar na
2 h
Inwerktijd
120 min
Substantie
Vloeistof
Algemene kenmerken
Merk
Fabel
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
7,2 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,27 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
14 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
3,7 cm
Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Verfreiniger
Referenties en codes
Hubo-referentie
103078
EAN- / barcode
5413090171454
Leverancierscode
17145
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H372: Veroorzaakt schade aan centraal zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling door inademing. H302: Schadelijk bij inslikken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.