Fabel super afbijtmiddel 2,5kg

Merk: Fabel Hubo-referentie: 355354
Kenmerken
  • Merk Fabel
Alle kenmerken
50,99
20,40/kg

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Het Fabel super afbijtmiddel is geschikt voor het afbijten van lazuurbeits, verf en vernis op verschillende oppervlakken zoals hout, steen, beton en metaal. Dankzij de gelstructuur druipt het product niet af en kun je proper werken, zelfs op verticale delen.

  • Zonder afspoelen
  • Beperkte geur
  • Hyperactief
  • 2,5kg voor 12 à 15 m²

Gebruiksaanwijzing:

  • Flacon schudden voor gebruik
  • Een dikke laag aanbrengen en 15 tot 30 minuten laten intrekken, afhankelijk van het te verwijderen product
  • Afkrabben met een spatel of staalwol (0 of 00)
  • Het proces indien nodig herhalen
  • Het afbijtmiddel nooit laten indrogen en het gereedschap na toepassing zo snel mogelijk reinigen met water

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Fabel
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
16 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
2,78 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
17,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Fysieke kenmerken
Type verf/vernis verwijderproduct/schoonmaakmiddel
Afbijtmiddel
Technische kenmerken
Toepassing
afbijten
Binnen/buitengebruik
Binnen
Materiaal van Doeloppervlak
Hout - massief
Overschilderbaar na
1 h
Droogtijd
30 min
Inhoud
2,5 l
Inwerktijd
30 min
Reiniging verfgereedschap
White spirit
Substantie
Gel
Referenties en codes
Hubo-referentie
355354
EAN- / barcode
5413090124931
Leverancierscode
12493
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P364: And wash it before reuse. P242: Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P370+P378: In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P241: Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P240: Opslag- en opvangreservoir aarden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.