Forever aceton 1l

Merk: Forever Hubo-referentie: 15190
Kenmerken
  • Volume 1 l
  • Merk Forever
Alle kenmerken
7,89

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Aceton wordt gebruikt als verdunningsmiddel van celluloseverven. Het werkt ook als reiniger van ruiten, afbijtmiddel voor geboende meubelen en verwijderaar van nagellak.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
1 l
Algemene kenmerken
Merk
Forever
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,846 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
8 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
23,5 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,79 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
15190
EAN- / barcode
5400191600907
Leverancierscode
060101015
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.