Forever bleekwater 15° 5l

Merk: Forever Hubo-referentie: 15203
Kenmerken
  • Volume 5 l
  • Binnen/buitengebruik Binnen
  • Merk Forever
Alle kenmerken
Vaste lage prijs
2,59
0,52/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Dit Pro 15° bleekwater van Forever desinfecteert en deodoriseert. Het is een sterk oxydeer- en ontkleuringsmiddel.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
5 l
Binnen/buitengebruik
Binnen
Algemene kenmerken
Merk
Forever
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
18,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
5,59 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
28,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13,5 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
1,07 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
15203
EAN- / barcode
5400191601218
Leverancierscode
060500210
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.