Forever calciumcarbide 500g

Kenmerken
Type dispenser
Fles 

Binnen/buitengebruik
Buiten 

Merk
Forever 

9,49
18,98/l
Gratis afhalen
In beperkt aantal winkels op voorraad
Afhalen in je winkel
Wanneer kan ik mijn bestelling afhalen?

We doen er alles aan om jouw bestelling tijdig klaar te leggen in de door jou gekozen Hubo winkel. Je krijgt een sms/e-mail van zodra je bestelling klaar ligt om af te halen.

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie


Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type dispenser
Fles 
Technische kenmerken
Binnen/buitengebruik
Buiten 
Algemene kenmerken
Merk
Forever 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
7,5 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,57 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
10 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
7,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
122283
Leverancierscode
060300415
EAN- / barcode
5400191807580
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H260: In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P370+P378: In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P223: Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren. P402+P404: Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Transport

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis