Forever carboxyl 5l

Merk: Forever Hubo-referentie: 19744
Kenmerken
  • Volume 5 l
  • Merk Forever
Alle kenmerken
32,19
6,44/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Carboxyl beschermt timmerwerk, afsluitingen en houtconstructies.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
5 l
Algemene kenmerken
Merk
Forever
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
18,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
4,38 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
18,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
28 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
4,135 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
19744
EAN- / barcode
5400191961527
Leverancierscode
064000745
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan UNDEFINED bij langdurige of herhaalde blootstelling . H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P405: Achter slot bewaren.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.