Forever cellulose thinner 1l

Merk: Forever Hubo-referentie: 15213
Kenmerken
  • Merk Forever
  • Volume 1 l
Alle kenmerken
7,99
7,99/l

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Cellulose thinner wordt gebruikt voor het aanlengen van verven, mastiek en cellulose plamuren. Het is ook een krachtig solvent voor gedroogde verfplekken, verharde borstels, verstopte spuitpistolen en lijmvlekken.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Forever
Gewicht
0,87 kg
Technische kenmerken
Volume
1 l
Schurend
Substantie
Vloeistof
Fysieke kenmerken
Type dispenser
Anders
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,89 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
8 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
23,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
15213
EAN- / barcode
5400191602352
Leverancierscode
062000570
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.