Forever Forbenzine 2-takt benzine 5l

Merk: Forever Hubo-referentie: 572149
Kenmerken
  • Inhoud 5 l
  • Merk Forever
Alle kenmerken
25,49
5,10/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze gebruiksklare alkylaatbenzine houdt de motor proper zonder na te laten en gaat vervuiling van de motor tegen. Het is niet nodig de benzinetank gedurende de winter leeg te maken.

Kenmerken

Technische kenmerken
Inhoud
5 l
Algemene kenmerken
Merk
Forever
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
18,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
3,78 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
28 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
3,78 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
572149
EAN- / barcode
5400191808341
Leverancierscode
61601092
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.