Forever ontdooispray 400ml

Merk: Forever Hubo-referentie: 402997
Kenmerken
  • Type Onderhoud
  • Inhoud 0,4 l
  • Gebruiksklaar
  • Breedte 60 mm
  • Hoogte 25 cm
Alle kenmerken
3,99
9,98/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze spray is gebruiksklaar en ontdooit snel autoruiten en sloten. De spray kan gebruikt worden bij temperaturen tot -25°C.
 

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type
Onderhoud
Breedte
60 mm
Hoogte
25 cm
Lengte
60 mm
Gewicht
0,376 kg
Technische kenmerken
Inhoud
0,4 l
Gebruiksklaar
Algemene kenmerken
Merk
Forever
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
6 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,39 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
25 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
6 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
402997
EAN- / barcode
5400191807443
Leverancierscode
064000142
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R12: Zeer licht ontvlambaar. R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. R36: Irriterend voor de ogen. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.