Forever wasbenzine 1l

Merk: Forever Hubo-referentie: 15197
Kenmerken
  • Merk Forever
  • Volume 1 l
Alle kenmerken
8,79
8,79/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Wasbenzine is een ontvlekker voor kleren en metalen, een verdunner voor spuitverven en een reinigingsmiddel voor spuitmateriaal.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Forever
Technische kenmerken
Volume
1 l
Schurend
Ja
Substantie
Vloeistof
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,706 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
8 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
23,5 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
0,65 kg
Code type dispenser
Anders
Referenties en codes
Hubo-referentie
15197
EAN- / barcode
5400191600808
Leverancierscode
060200410
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.