Forever white spirit 5l

Merk: Forever Hubo-referentie: 15221
Kenmerken
  • Merk Forever
  • Volume 5 l
Alle kenmerken
19,79
3,96/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

White spirit wordt gebruikt voor het aanlengen van verven en vernissen. Het fungeert ook als solvent voor oliën,voor het reinigen van borstels en penselen.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Forever
Technische kenmerken
Volume
5 l
Schurend
Substantie
Vloeistof
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
18,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
4,064 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
18,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
28 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
3,9 kg
Type dispenser
Anders
Referenties en codes
Hubo-referentie
15221
EAN- / barcode
5400191600020
Leverancierscode
062300130
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan centraal zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling door inademing. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.