Forever white spirit geurloos 5l

Merk: Forever Hubo-referentie: 15223
Kenmerken
  • Volume 5 l
  • Merk Forever
Alle kenmerken
24,79
4,96/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click & Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.

Productinformatie

Omschrijving

Deze geurloze white spirit wordt gebruikt voor het aanlengen van verven en vernissen. Het fungeert ook als solvent voor oliën en voor het reinigen van borstels en penselen.

Kenmerken

Technische kenmerken
Volume
5 l
Algemene kenmerken
Merk
Forever
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
18,5 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
4,05 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
18,5 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
28 cm
Fysieke kenmerken
Gewicht
3,9 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
15223
EAN- / barcode
5400191602185
Leverancierscode
062300210
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
R10: Ontvlambaar. R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P370+P378: In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide. P301+P310: Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.