Griffon Cleaner spray fiets 300ml

Kenmerken
Merk
Griffon 

Productinformatie


Omschrijving

Dit reinigings- en ontvettingsmiddel verwijdert olie, vuil en vet van kettingen en derailleurs.

Toon minder Toon meer

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Griffon 
Verpakking
Breedte verpakking Breedte verpakking Packaging tooltip
5,7 cm
Gewicht verpakking Gewicht verpakking Packaging tooltip
0,32 kg
Lengte verpakking Lengte verpakking Packaging tooltip
20,9 cm
Hoogte verpakking Hoogte verpakking Packaging tooltip
5,7 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
165543
Leverancierscode
6304810
EAN- / barcode
8710439159720
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Volledig veiligheidsinformatieblad

Recent door jou bekeken

wis geschiedenis