Griffon Soldeervloeistof 50ml

Merk: Griffon Hubo-referentie: 165524
Kenmerken
  • Type buis onderdeel Anders
  • Aantal 1
  • Materiaal Anders
  • Inhoud 0,05 l
  • Merk Griffon
Alle kenmerken
7,89
98,63/l

Levering

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Deze universele, zuurvrije soldeervloeistof wordt gebruikt voor het zachtsolderen van alle metalen (exclusief aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassingsgebieden. De vloeistof is in combinatie met alle soorten massief tinsoldeer te gebruiken.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Type buis onderdeel
Anders
Aantal
1
Breedte
49 mm
Gewicht
0,115 kg
Lengte
90 mm
Kleur
Transparant
Technische kenmerken
Materiaal
Anders
Inhoud
0,05 l
Diameter buis/paal/steel
Universeel
Algemene kenmerken
Merk
Griffon
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
4,9 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,156 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
9 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
21,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
165524
EAN- / barcode
8710439054162
Leverancierscode
1230716
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H302: Schadelijk bij inslikken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P303+P361+P353: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P301+P330+P331: Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.