Hammerite hittebestendige lak 0,4l zilvergrijs

Merk: Hammerite Hubo-referentie: 120102
Promo
-20% op Hammerit bij aankoop van minstens € 10,75
Promotie geldig t.e.m. 28-04-2024
Kenmerken
  • Lijn of Serie Hittebestendige Lak
  • Weerbestendig
  • Afwasbaar
  • Krasbestendig
  • Afwerking Mat
Alle kenmerken
Promo20%
24,49
19,59
48,98/l

Levering

Gratis afhalen

In beperkt aantal winkels op voorraad

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Hammerite Hittebestendige Lak is een tot 650° hittebestendige lak, speciaal ontwikkeld voor metalen voorwerpen die extreem verhit worden zoals open haarden, kachelpijpen, barbecues, vuurkorven, uitlaten en motorblokken. De sneldrogende, roestwerende lak zorgt voor een duurzame bescherming zonder primer of grondverf. De extreme hechting voorkomt afbladderen.

Kenmerken

Fysieke kenmerken
Lijn of Serie
Hittebestendige Lak
Glanstype
Mat
Gewicht
0,29 kg
Type verf voor speciale doeleinden
Hittebestendige lak
Kleur
Grijs
Kleur (Detail)
Zilvergrijs
Verpakking
Spuitbus
Technische kenmerken
Weerbestendig
Afwasbaar
Krasbestendig
Afwerking
Mat
Inhoud
0,4 l
Verfbasis
Solventgedragen
Droogtijd
3 h
Overschilderbaar na
0,5 h
Rendement per liter
2,5 m²
Minimale verwerkingstemperatuur
10 °C
Roestwerend
Ja
Binnen/buitengebruik
Buiten, Binnen
Materiaal van doeloppervlak
Anders
Verwerkingsmethode
Spuitbus
Maximale verwerkingstemperatuur
25 °C
Geurarm
Verdunning
Gebruiksklaar
Rendement
7,5 m²/l
Rendement Condities
Het in het documentatieblad genoemde rendement (in m2 per liter per laag) is een theoretische waarde. Dit gaat uit van een vrij ideale situatie zoals een gladde ondergrond. Het rendement is óók afhankelijk van de applicatiemethode, de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Het praktisch verbruik zal dus per object en situatie verschillen en mogelijk lager uitkomen dan vermelde theoretische waarde.
Stofdroog na
10
Geschikt voor
Buizen, Verwarmingsbuizen, Radiatoren
Geschikt voor ondergrond
Bestaande verflagen
Substantie
Vloeistof
Algemene kenmerken
Merk
Hammerite
Hittebestendig
Ja
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
20,8 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,382 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
13,6 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
20 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
120102
EAN- / barcode
5410083012015
Leverancierscode
5195483
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H373: Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). (oraal). H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P304: Na inademing: P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405: Achter slot bewaren. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P260: Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.