HG vlekweg kaarsvet 50ml

Merk: HG Hubo-referentie: 48138
Kenmerken
  • Merk HG
Alle kenmerken
4,69
93,80/l

Gratis levering

Levering binnen 5 werkdagen

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

HG vlekweg 3 verwijdert vlekken uit textiel van: kaarsvet, teer en hars.

Voor de HG vlekweg nr. 1 t/m 7 serie is geen vlek te gek want de 7 verschillende vlekweg specialisten hebben elk afzonderlijk hun eigen specialiteit maar gezamenlijk kunnen ze alle vlekken aan. De 7 verschillende HG vlekweg specialisten zijn eenvoudig in gebruik maar hebben wel afwijkende gebruiksaanwijzingen. Lees daarom voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
HG
Type doeloppervlak
Anders
Gewicht
0,034 kg
Lengte
13,5 cm
Breedte
26 mm
Technische kenmerken
Substantie
Vloeistof
Materiaal van Doeloppervlak
Anders
Gebruik
Spons
Inhoud
0,05 l
Verdunning
Gebruiksklaar
Inwerktijd
15 min
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
4,4 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
0,05 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
2,6 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
13,5 cm
Referenties en codes
Hubo-referentie
48138
EAN- / barcode
87300550
Leverancierscode
422005103
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. P331: GEEN braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.