Hubo snelbeton 25kg

Merk: Hubo Hubo-referentie: 578495
Promo
Dubbele Bonuspunten!
Kenmerken
  • Merk Hubo
Alle kenmerken
7,99
0,32/kg

Levering

95,-

Levering binnen 5 werkdagen

Leveringsinformatie

Gratis afhalen

Afhalen in je winkel

Aantal

Productinformatie

Omschrijving

Het snelbeton van Hubo is een droge beton met een korte uithardingstijd. Dit zorgt ervoor dat je het beton kan verwerken zonder mengen. Het snelbeton is geschikt voor het snel vastzetten en verankeren van diverse palen, tuinbanken, afsluitingen en verkeersborden.

Kenmerken

Algemene kenmerken
Merk
Hubo
Lichter gewicht
KOMO keurmerk
Rendement per kilogram of vierkante meter
0,52
Sterkteklasse
NVT
Snelhardend
Maximale korrelgrootte
16 mm
Verpakking
Breedte verpakking
Packaging tooltip
25 cm
Gewicht verpakking
Packaging tooltip
25,069 kg
Lengte verpakking
Packaging tooltip
50 cm
Hoogte verpakking
Packaging tooltip
11 cm
Technische kenmerken
Type betonmortel
Betonmortel
Minimale verwerkingstemperatuur
5 °C
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Binnen/buitengebruik
Binnen, Buiten
Vorstbestendig
Verwerkingstijd
15 min
Droogtijd
0,25 h
Inhoud
25 kg
Samenstelling
Zand, Grind, Portland composietcement
Substantie
Poeder
Fysieke kenmerken
Kleur
Grijs
Gewicht
25 kg
Referenties en codes
Hubo-referentie
578495
EAN- / barcode
5411382800488
Leverancierscode
280048
Veiligheidsinformatie
Signaalwoord
Gevaar
Pictogrammen
Waarschuwingen (H-zinnen)
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)
P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P261: Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P304+P340: Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Volledig veiligheidsinformatieblad
Transport
Transport icon

Als je dit product bestelt met Click&Collect, kan je gratis een bestelwagen reserveren voor het transport. Dit doe je na het plaatsen van de bestelling op de bevestigingspagina.